Xếp hạng ngân hàng 2018

      9
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 02/VBHN-NHNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH XẾP HẠNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG, bỏ ra NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Thông bốn số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng12 năm 2018 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước nước ta quy định xếp hạng tổ chứctín dụng, bỏ ra nhánh ngân hàng nước ngoài, tất cả hiệu lực tính từ lúc ngày 01 tháng 4 năm2019, được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi:

Thông bốn số 23/2021/TT-NHNN ngày 31 tháng12 năm 2021 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước nước ta sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa Thông bốn số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàngNhà nước nước ta quy định xếp hạng tổ chức triển khai tín dụng, đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài,có hiệu lực kể từ ngày 15 mon 02 năm 2022.

Bạn đang xem: Xếp hạng ngân hàng 2018

Căn cứ Luật bank Nhà nước Việt Namngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng thanh toán ngày 16tháng 6 năm 2010 và nguyên tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật các tổ chức tín dụngngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày17 tháng 02 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơcấu tổ chức triển khai của ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giámsát ngân hàng;

Thống đốc bank Nhà nước nước ta banhành Thông tư hình thức xếp hạng tổ chức triển khai tín dụng, bỏ ra nhánh ngân hàng nước ngoài1.

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này quy định về câu hỏi xếp hạng tổ chứctín dụng, đưa ra nhánh bank nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tứ này áp dụng so với các đối tượngsau đây:

a) tổ chức tín dụng bao gồm: bank thươngmại (bao gồm ngân hàng thương mại do đơn vị nước download trên 50% vốn điều lệ, ngânhàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài), bank hợp tác xã,công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính;

b) đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) những tổ chức, cá thể có liên quan đến việcxếp hạng tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Thông tư này sẽ không áp dụng đối với tổ chứctín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế thuộc một trong các trường vừa lòng sau đây:

a) tổ chức triển khai tín dụng, đưa ra nhánh bank nướcngoài đang được bank Nhà nước việt nam (sau đây call là ngân hàng Nhà nước)đặt vào tình trạng kiểm soát điều hành đặc biệt;

b) tổ chức tín dụng, chi nhánh bank nướcngoài sẽ gửi ngân hàng Nhà nước hồ sơ đề xuất giải thể (trong trường hòa hợp tổ chứctín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải thể trường đoản cú nguyện) hoặc đã trở nên Cơ quanThanh tra, giám sát và đo lường ngân hàng kiến nghị Thống đốc ngân hàng Nhà nước có văn phiên bản yêucầu thanhlý tài sản, thành lậpHội đồng thanh lý, Tổ đo lường và thống kê thanh lý (trong trường hợp tổ chứctín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế bị thu hồi Giấy phép) theo phương tiện củapháp luật;

c) Thời gian vận động chưa đủ 24 tháng kể từngày khai trương thành lập hoạt động.

Điều 3. Phân tích và lý giải từngữ

Trong Thông tứ này, các từ ngữ tiếp sau đây được hiểunhư sau:

1.2 Tỷ lệ an toàn vốnlà chỉ tiêu được xác minh theo phép tắc của ngân hàng Nhà nước về những giới hạn,tỷ lệ đảm bảo bình an trong buổi giao lưu của tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàngnước ngoài.

2.3 Tỷ lệ bình yên vốn cấp1 là tiêu chuẩn được xác định ví dụ như sau:

*

Việc khẳng định Vốn cấp 1 riêng lẻ, Tổng tài sảnCó rủi ro khủng hoảng riêng lẻ theo pháp luật của ngân hàng Nhà nước về những giới hạn, phần trăm đảmbảo an toàn trong buổi giao lưu của tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh bank nước ngoài;

b) ngôi trường hợp tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngânhàng nước ngoài thực hiện nay tỷ lệ bình yên vốn theo Thông tứ số 41/2016/TT-NHNN , tỷlệ an ninh vốn cấp cho 1 được xác minh bằng công thức:

*

Trong đó:

- RWA: Tổng gia tài tính theo khủng hoảng tín dụng

- KOR: Vốn yêu mong cho khủng hoảng hoạt động

- KMR: Vốn yêu ước cho khủng hoảng thị trường

Việc xác minh Vốn cấp 1, RWA, KOR,KMR theo phép tắc tại Thông tứ số 41/2016/TT-NHNN .

3.4 Nợ tổ chức cơ cấu tiềm ẩn vươn lên là nợxấulà số dưnợchưa gửi nợ xấu vì chưng được tổ chức cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, bớt lãi và giữnguyên team nợ của tổ chức triển khai tín dụng, đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài.

4.5 Nợ xấu đã bán ra cho VAMC chưa giải pháp xử lý đượclà các khoản nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của những tổ chức tín dụngViệt nam (VAMC) giao dịch thanh toán bằng trái phiếu đặc trưng và chưa được xử lý, thu hồi.

5.6 quý khách có dư nợ tín dụng lớnlà người tiêu dùng (không bao gồm tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài) códư nợ tín dụng chiếm từ 5% vốn tự gồm trở lên của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài. Riêng so với ngân hàng hợp tác và ký kết xã, quý khách hàng có dư nợ tín dụnglớn bao gồm cả quỹ tín dụng thanh toán nhân dân thành viên.

6. Chi tiêu hoạt độnglà khoản mục ngân sách hoạt cồn phản ánh trên báo cáo kết quả sale theoquy định của lao lý về chế độ report tài chính so với các tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

7. Tổng thu nhập chuyển động là tổngcủa những khoản Thunhập lãi thuần, Lãi/lỗ thuần từ vận động dịch vụ, Lãi/lỗ thuần từ vận động kinhdoanh ngoại hối, Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh, Lãi/lỗ thuần từmua bán đầu tư và chứng khoán đầu tư, Lãi/lỗ thuần từ vận động khác và thu nhập từ góp vốn,mua cp phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh theo luật của pháp luậtvề chế độ report tài chính so với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài.

8. Vốn nhà sở hữu trung bình là khoảnmục vốn chủ cài đặt phản ánh trên Bảng bằng vận kế toán theo quy định của pháp luậtvề chế độ report tài chính so với tổ chức tín dụng, bỏ ra nhánh bank nước ngoài,được tính bình quân những quý vào năm.

9. Tổng gia tài bình quân là khoảnmục tổng gia sản phản ánh trên Bảng bằng phẳng kế toán theo cách thức của pháp luậtvề chế độ báo cáo tài chính so với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài, được tính bình quân các quý trong năm.

10. Thu nhập cá nhân lãi cận biên (NIM) làchỉ tiêu review hiệu quả hoạt động vui chơi của tổ chức tín dụng, bỏ ra nhánh bank nướcngoài. Tiêu chí này đề đạt chênh lệch giữa lãi suất vay huy động trung bình và lãisuất mang lại vay bình quân của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chỉtiêu này được xác định như sau:

*

Trong đó:

- các khoản thu nhập lãi thuần là khoản mục thu nhập cá nhân lãi thuần phản chiếu trênBáo cáo công dụng kinh doanh theo dụng cụ của lao lý về chế độ báo cáo tài chínhđối với những tổ chức tín dụng, bỏ ra nhánh ngân hàng nước ngoài.

- gia sản Có sinh lãi bình quân là tổngcác khoản mục Tiền nhờ cất hộ tại ngân hàng Nhà nước, Tiền gởi tại những tổ chức tín dụngkhác và cho vay những tổ chức tín dụng khác (không bao gồm dự phòng không may ro), cho vaykhách hàng (không bao gồm dự phòng đen thui ro), tải nợ (không bao hàm dự phòng xui xẻo ro),Chứng khoán đầu tư (không bao gồm dự phòng xui xẻo ro, dự phòng giảm ngay và trái phiếuVAMC), phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo quy định của điều khoản về chế độbáo cáo tài chính so với các tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài,được tính bình quân các quý vào năm7.

11. Số ngày lãi bắt buộc thu là chỉtiêu nhận xét hiệu quả buổi giao lưu của tổ chức tín dụng, chi nhánh bank nướcngoài. Chỉ tiêu này phản ảnh số ngày cần thiết để thu những khoản lãi nên thu đãghi nhận vào thu nhập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chỉtiêu này được khẳng định như sau:

*

Trong đó:

- Lãi và phí bắt buộc thu là khoản mục Lãi và giá thành phảithuphảnánh bên trên Bảngcân đối kế toántheoquy định của pháp luật về chế độ report tài chính đối với các tổ chức tín dụng,chi nhánh bank nước ngoài.

- các khoản thu nhập từ lãi và những khoản tương tựlà các khoản thu nhập từ lãi và những khoản tương tự như phản ánh bên trên Báo cáokết quả marketing theo hình thức của lao lý về chế độ báo cáo tài bao gồm đối vớicác tổ chức triển khai tín dụng, bỏ ra nhánh bank nước ngoài.

- n nhận các giá trị theo thứ tự như sau:n = 4 nếu cầu tính số ngày lãi buộc phải thu của năm xếp hạng dựa trên số liệu của Quý,n = 2 nếu ước tính số ngày lãi đề nghị thu của năm xếp hạng dựa trên số liệu 6 tháng,n = 4/3 nếu ước tính số ngày lãi buộc phải thu của năm xếp hạng dựa vào số liệu 9 tháng,n = 1 nếu xác minh số ngày lãi phải thu của năm xếp hạng dựa trên số liệu năm.

12. Gia tài có tính thanh toán caobình quân là tài sản có tính thanh toán cao được khẳng định theoquyđịnh củapháp qui định vềtỷlệ đảm bảo bình yên trong buổi giao lưu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài (tỷ lệ kĩ năng chi trả), được xem bình quân các ngày thao tác làm việc cuối cùngcủa những quý trong năm.

13. Người tiêu dùng có số dư tiền gởi lớnlà 10 người tiêu dùng (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh bank nước ngoài)có số dư chi phí gửi lớn số 1 tại tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh bank nước ngoài.

14. Phần trăm tổng trạng thái nước ngoài tệ sovới vốn tự gồm riêng lẻ bình quân được xác định như sau:

*

Trong đó:

- k nhận các giá trị từ một đến 12, tươngứng cùng với 12 tháng trong năm xếp hạng. Trong trường vừa lòng k = 1, Vốn tự tất cả riêng lẻtháng (k-1) là Vốn tự có riêng lẻ tại thời điểm cuối tháng 12 của năm ngay cạnh trướcnăm xếp hạng.

- Tổng trạng thái ngoại tệ dương thángk và tổng trạng thái nước ngoài tệ âm tháng k được xác định theo quy định điều khoản vềtrạng thái ngoại tệ của những tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài tạingày làm việc sau cuối của mon k.

- Vốn tự bao gồm riêng lẻ được khẳng định theoquyđịnh củapháp hình thức vềtỷlệ đảm bảo bình yên trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài (tỷ lệ bình yên vốn riêng lẻ).

15. Tỷ lệ chênh lệch giữa gia tài nhạycảm lãi suất vay và nợ phải trả nhạy bén cảm lãi suất vay so với Vốn chủ chiếm lĩnh được xácđịnh như sau:

*

Trong đó:

- tài sản nhạy cảm lãi suất vay là Tổng tàisản nội bảng nhạy cảm với lãi suất (không bao hàm tài sản không chịu lãi) bội nghịch ánhtrên Thuyết minh báo cáo tài chủ yếu theo luật của quy định về chế độ báo cáotài chính so với các tổ chức tín dụng, bỏ ra nhánh bank nước ngoài.

- Nợ đề xuất trả nhạy cảm lãi suất vay là Tổngnợ phải trả nội bảng cân đối kế toán mẫn cảm với lãi vay (không bao hàm nợ phảitrả không chịu đựng lãi) đề đạt trên Thuyết minh báo cáo tài bao gồm theo nguyên lý củapháp chế độ về chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài8.

- Vốn chủ tải khoản mục vốn nhà sở hữuphản ánh bên trên Bảng phẳng phiu kế toán theo giải pháp của lao lý về chế độ report tài thiết yếu đốivới tổ chức triển khai tín dụng, bỏ ra nhánh ngân hàng nước ngoài.

16.9 Mức phân phát tiền trung bìnhđối với vi phạm luật là quý giá trung bình của mức phân phát tiền tối đa cùng mức vạc tiềntối thiểu của form tiền phát áp dụng đối với hành vi vi phạm luật của tổ chức triển khai được quyđịnh trên Nghị định chính sách về xử vạc hành bao gồm trong lĩnh vực tiền tệ với ngânhàng đã có hiệu lực tại thời khắc 31/12 năm xếp hạng (đối với trường hòa hợp xếp hạngđịnh kỳ) hoặc ngày sau cuối của quý sát trước thời điểm xếp hạng (đối với trườnghợp xếp thứ hạng theo qui định tại khoản 3 Điều 21 Thông bốn này).

Điều 4. Nguyên tắc vàphương pháp xếp hạng tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh bank nước ngoài

1. Bài toán xếp hạng cần bảo đảm phản ánh đầyđủ yếu tố hoàn cảnh hoạt động, rủi ro của các tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh bank nướcngoài và vâng lệnh đúng khí cụ của pháp luật.

2. Tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước không tính được phân thành các team đồng hạng, ví dụ như sau:

a) nhóm 1: Ngân hàng thương mại dịch vụ có quymô bự (tổng giá trị gia tài bình quân theo quý trong thời hạn xếp hạng bên trên 100.000tỷ đồng);

b) nhóm 2: Ngân hàng dịch vụ thương mại có quymô nhỏ (tổng giá trị gia tài bình quân theo quý những năm xếp hạng bằng hoặc thấphơn 100.000 tỷ đồng);

c) đội 3: chi nhánh bank nước ngoài;

d) team 4: doanh nghiệp tài chính;

đ) nhóm 5: doanh nghiệp cho mướn tài chính;

e) team 6: ngân hàng hợp tác xã.

Xem thêm: Trò Chơi Thủy Thủ Mặt Trăng Chiến Đấu, Game Thủy Thủ Mặt Trăng Đánh Nhau

3. Tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàngnước ngoại trừ được xếp thứ hạng theo hệ thống tiêu chí. Từng tiêu chuẩn xếp hạng bao gồmnhóm chỉ tiêu định lượng với nhóm tiêu chí định tính. Nhóm tiêu chuẩn định lượng đolường mức độ lành mạnh hoạt động ngân sản phẩm trên cửa hàng số liệu hoạt động vui chơi của tổ chứctín dụng, bỏ ra nhánh bank nước ngoài. Nhóm tiêu chuẩn định tính tính toán mức độtuân thủ những quy định quy định của tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh bank nước ngoài.

4. Trọng số của group chỉ tiêu, trọng sốcủa từng tiêu chuẩn theo từng nhóm đồng hạng được xác định trên đại lý tầm quan lại trọngcủa từng nhóm chỉ tiêu, từng chỉ tiêu đối với mức độ lành mạnh chuyển động ngân hàngvà yêu cầu của công tác làm việc thanh tra, giám sát.

5. Căn cứ vào tầm điểm xếp thứ hạng đạt được,tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài được xếp vào một trong những hạngsau: giỏi (A), hơi (B), trung bình (C), yếu (D) hoặc Yếu yếu (E).

Điều 5. Tài liệu, thôngtin, dữ liệu để xếp hạng

1. Tài liệu, thông tin, tài liệu sử dụngđể xếp hạng:

a) Tài liệu, thông tin, tài liệu của tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi bank Nhà nước theo quy địnhpháp phép tắc về chế độ báo cáo, thống kê;

a1)10 Thông tin, tài liệu tại báocáo tài thiết yếu của tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài đã được kiểmtoán tự do theo lao lý của pháp luật;

b) tác dụng giám sát, kiểm tra, thanh tra,kiểm toán của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền theo qui định của điều khoản (bao gồmNgân hàng nhà nước, các cơ quan thống trị nhà nước khác và công ty kiểm toán độc lập);

c) những tài liệu, thông tin và dữ liệu kháccủa tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài gửi ngân hàng Nhà nước theoquy định quy định và theo yêu mong của ngân hàng Nhà nước.

2. Số liệu được sử dụng để tính điểm xếphạng là:

a) Số liệu riêng biệt lẻ của những tổ chức tíndụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài (không bao hàm công ty con, doanh nghiệp liên kết);

b) Số liệu tại thời điểm ngày 31 tháng12 thường niên của tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài, quanh đó cácchỉ tiêu được tính bình quân;

c)11 ngôi trường hợp thực hiện xếphạng theo nguyên lý tại khoản 3 Điều 21 Thông tư này, Thống đốc bank Nhà nướcquyết định phạm vi tài liệu, thông tin, dữ liệu được sử dụng để tính điểm xếp hạngcác tổ chức tín dụng, bỏ ra nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 6. Khối hệ thống tiêuchí xếp hạng

1. Khối hệ thống tiêu chí được thực hiện để xếphạng tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Vốn (C);

b) unique tài sản (A);

c) cai quản trị quản lý và điều hành (M);

d) Kết quả hoạt động kinh doanh (E);

đ) kỹ năng thanh khoản (L);

e) mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường (S).

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh bank nướcngoài được xem điểm theo các tiêu chí, nhóm tiêu chuẩn được phép tắc tại Điều 7,8, 9, 10, 11, 12 Thông tứ này.

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. TIÊUCHÍ, NHÓM CHỈ TIÊU XẾP HẠNG

Điều 7. Vốn

Tiêu chí vốn của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài được tấn công giá, mang đến điểm theo các nhóm tiêu chuẩn sau đây:

1. Nhóm tiêu chí định lượng:

a) Tỷ lệ bình yên vốn;

b) Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1.

2. Nhóm tiêu chí định tính:

a) tuân thủ các quy định luật pháp về ban hành,rà soát, chăm chú sửa đổi, vấp ngã sung, báo cáo Quy định nội cỗ về đánh giá chất lượngtài sản gồm và tuân thủ tỷ lệ bình yên vốn tối thiểu theo quy định;

b) tuân hành tỷ lệ bình yên vốn về tối thiểu theo quyđịnh;

c) vâng lệnh các quy định luật pháp về giá chỉ trịthực của vốn điều lệ, vốn được cấp;

d) tuân thủ các quy định quy định về tấn công giánội bộ về mức đầy đủ vốn.

Điều 8. Unique tàisản

Tiêu chí quality tài sản của tổ chức triển khai tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế được tiến công giá, mang đến điểm theo những nhóm chỉ tiêu sauđây:

1. Nhóm chỉ tiêu định lượng:

a) tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán ra cho VAMC chưaxử lý đượcvà nợ cơcấu tiềm tàng trở thành nợ xấu đối với tổng nợ cộng thêm các khoản nợxấu đã bán ra cho VAMC chưa giải pháp xử lý được;

b) xác suất nợ team 2 so với tổng nợ;

c) tỷ lệ dư nợ cấp cho tín dụng của những kháchhàng có dư nợ cấp tín dụng lớn đối với dư nợ cấp tín dụng đối với tổ chức ghê tế,cá nhân;

d) xác suất nợ và khẳng định ngoại bảng từ bỏ nhóm3 mang đến nhóm 5 so với tổng nợ cùng các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 mang lại nhóm 5;

đ)12 (Được kho bãi bỏ)

e) Tỷ lệ dự phòng rủi ro đầu tư và chứng khoán kinhdoanh, bệnh khoán chi tiêu (không bao gồm dự phòng khủng hoảng đã trích lập liên quanđến trái phiếu quan trọng khi phân phối nợ mang lại VAMC) đối với tổng số dư đầu tư và chứng khoán kinhdoanh, triệu chứng khoán chi tiêu (không bao hàm số dư trái phiếu quan trọng khi phân phối nợ choVAMC);

g)13 phần trăm dư nợ tín dụng đểđầu tư, sale bất cồn sản đối với tổng dư nợ tín dụng thanh toán (không bao gồm dư nợ tín dụng đối với tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng quốc tế khác);

2. Nhóm tiêu chí định tính:

a)14 tuân hành các nguyên tắc của quy định về chuyển động cấp tín dụng;

b) tuân hành các quy định quy định về banhành, kiểm tra soát, sửa đổi, bổ sung cập nhật và report quy định nội cỗ về cấp tín dụng, quảnlý chi phí vay, cơ chế dự phòng rủi ro;

c) tuân hành các quy định điều khoản về hệthống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ;

d) tuân thủ các quy định pháp luật về phânloại gia tài có, nấc trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụngdự phòng khủng hoảng để xử lý khủng hoảng trong hoạt động vui chơi của tổ chức tín dụng, đưa ra nhánhngân mặt hàng nước ngoài;

đ) tuân thủ các quy định pháp luật về tríchlập cùng sử dụng những khoản dự phòng tổn thất những khoản đầu tư tài chính, nợ buộc phải thukhó đòi;

e) vâng lệnh các nguyên tắc của pháp luậtvề trích lập cùng sử dụng dự trữ rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt quan trọng do doanh nghiệp quảnlý tài sản của những tổ chức tín dụng nước ta phát hành;

g) vâng lệnh các quy định luật pháp về hạnchế và số lượng giới hạn cấp tín dụng;

h) tuân hành các quy định pháp luật về quảnlý rủi ro tín dụng.

Điều 9. Quản lí trị điềuhành

Tiêu chí quản lí trị quản lý và điều hành của tổ chứctín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài được tấn công giá, mang đến điểm theo các nhóm chỉtiêu sau đây:

1. Nhóm tiêu chuẩn định lượng: phần trăm chiphí vận động so cùng với tổng thu nhập hoạt động.

2. Nhóm tiêu chí định tính:

a) tuân hành các quy định luật pháp về cổđông, cổ phần, cổ phiếu;

b) vâng lệnh các quy định luật pháp về giớihạn góp vốn, tải cổ phần;

c) tuân hành các quy định lao lý về Hộiđồng quản lí trị, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Ban quản lý điều hành và các quy địnhpháp vẻ ngoài khác về cai quản trị, quản lý điều hành của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài;

d) vâng lệnh các quy định luật pháp về hệthống điều hành và kiểm soát nội bộ bao hàm giám gần kề của cai quản cấp cao, kiểm soát và điều hành nội bộ, kiểmtoán nội cỗ và thống trị rủi ro (không bao hàm quản lý rủi ro tín dụng, thống trị rủiro thanh khoản, quản lý rủi ro thị trường) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài;

đ) vâng lệnh các quy định điều khoản về kiểmtoán độc lập;

e) vâng lệnh các quy định điều khoản về chếđộ thông tin, báo cáo;

g) tuân hành các quy định luật pháp về tiềntệ, bank khác ngoài các quy định đã có đề cập tại các chỉ tiêu định tínhquy định trên Điều 7, 8, 10, 11, 12 Thông tư này cùng Điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 2Điều này.

Điều 10. Tác dụng hoạtđộng ghê doanh

Tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh củatổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài được đánh giá, cho điểm theo cácnhóm tiêu chuẩn sau đây:

1. Nhóm tiêu chuẩn định lượng:

a) tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốnchủ cài bình quân;

b) xác suất lợi nhuận trước thuế đối với tổngtài sản bình quân;

c) thu nhập lãi cận biên (NIM);

d) Số ngày lãi buộc phải thu.

2. Nhóm tiêu chí định tính: tuân hành quyđịnh điều khoản về cơ chế tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài.

Điều 11. Năng lực thanhkhoản

Tiêu chí tài năng thanh khoản của tổ chứctín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế được đánh giá, mang lại điểm theo những nhóm chỉtiêu sau đây:

1. Nhóm tiêu chí định lượng:

a) phần trăm tài sản có tính thanh khoản caobình quân so với tổng gia sản bình quân;

b) phần trăm nguồn vốn ngắn hạn được sử dụngđể cho vay vốn trung với dài hạn;

c) xác suất dư nợ giải ngân cho vay so với tổng tiềngửi;

d) xác suất tiền gửi của doanh nghiệp có sốdư chi phí gửi lớn so cùng với tổng chi phí gửi.

2. Nhóm tiêu chí định tính:

a) vâng lệnh các quy định pháp luật về tỷlệ tài năng chi trả, xác suất tối đa của mối cung cấp vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vaytrung hạn cùng dài hạn, phần trăm dư nợ cho vay vốn so với tổng chi phí gửi;

b) tuân thủ các quy định lao lý về banhành, kiểm tra soát, sửa đổi, bổ sung và báo cáo quy định nội cỗ về làm chủ thanh khoảnvà tuân hành các quy định lao lý khác về thống trị rủi ro thanh khoản.

Điều 12. Cường độ nhạy cảmđối với khủng hoảng thị trường

Tiêu chí mức độ nhạy cảm so với rủi rothị ngôi trường của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế được đánh giá, chođiểm theo các nhóm tiêu chí sau đây:

1. Nhóm chỉ tiêu định lượng:

a) tỷ lệ tổng trạng thái ngoại tệ so vớivốn tự bao gồm riêng lẻ bình quân;

b) phần trăm chênh lệch giữa gia tài nhạy cảmlãi suất và nợ cần trả nhạy cảm cảm lãi suất so với Vốn công ty sở hữu.

2. Nhóm tiêu chí định tính:

a) tuân thủ giới hạn tổng tinh thần ngoạitệ theo hình thức của pháp luật;

b) tuân thủ các quy định luật pháp về quảnlý rủi ro thị trường.

Mục 2. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG

Điều 13. Cách tính điểmtừng chỉ tiêu, nhóm tiêu chuẩn định lượng

Điểm của từng tiêu chuẩn định lượng tại 06tiêu chí xếp hạng được xem theo các mức điểm 1, 2, 3, 4 hoặc 5; điểm của tập thể nhóm chỉtiêu định lượng được tính theo các mức điểm từ một đến 5; trong các số ấy mức điểm 5 là tốtnhất và mức điểm 1 là kém nhất, cụ thể như sau:

1. Điểm của từng tiêu chuẩn định lượng đượcxác định bên trên cơ sở đối chiếu giá trị của tiêu chí định lượng với các ngưỡng tínhđiểm của chỉ tiêu định lượng đó. Ngưỡng tính điểm định lượng được xác định căn cứvào dữ liệu lịch sử vẻ vang về các chỉ tiêu định lượng của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài. Nút điểm của từng chỉ tiêu định lượng được xác định rõ ràng nhưsau:

a) trường hợp tiêu chuẩn định lượng có giátrị càng lớn thì nấc độ rủi ro khủng hoảng càng giảm:

(i) Điểm 5 nếu quý giá chỉ tiêu to hơnhoặc bằng ngưỡng 1;

(ii) Điểm 4 nếu giá trị chỉ tiêu mập hơnhoặc bằng ngưỡng 2 và bé dại hơn ngưỡng 1;

(iii) Điểm 3 nếu cực hiếm chỉ tiêu khủng hơnhoặc bởi ngưỡng 3 và nhỏ hơn ngưỡng 2;

(iv) Điểm 2 nếu quý giá chỉ tiêu phệ hơnhoặc bằng ngưỡng 4 và nhỏ tuổi hơn ngưỡng 3;

(v) Điểm 1 nếu quý hiếm chỉ tiêu bé dại hơnngưỡng 4.

b) trường hợp tiêu chuẩn định lượng tất cả giátrị càng bự thì nút độ rủi ro càng tăng:

(i) Điểm 5 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ tuổi hơnhoặc bởi ngưỡng 1;

(ii) Điểm 4 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ hơnhoặc bằng ngưỡng 2 và lớn hơn ngưỡng 1;

(iii) Điểm 3 nếu quý giá chỉ tiêu nhỏ dại hơnhoặc bởi ngưỡng 3 và lớn hơn ngưỡng 2;

(iv) Điểm 2 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ tuổi hơnhoặc bởi ngưỡng 4 và lớn hơn ngưỡng 3;

(v) Điểm 1 nếu giá trị chỉ tiêu mập hơnngưỡng 4.

c) trường hợp tiêu chí định lượng tất cả giátrị càng ngay cạnh giá trị 0 thì mức độ rủi ro khủng hoảng càng giảm:

(i) Điểm 5 nếu như giá trị tuyệt vời nhất của chỉtiêu nhỏ dại hơn hoặc bằng ngưỡng 1;

(ii) Điểm 4 nếu giá trị hoàn hảo nhất của chỉtiêu nhỏ dại hơn hoặc bởi ngưỡng 2 và lớn hơn ngưỡng 1;

(iii) Điểm 3 ví như giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất củachỉ tiêu bé dại hơn hoặc bằng ngưỡng 3 và lớn hơn ngưỡng 2;

(iv) Điểm 2 ví như giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của chỉtiêu nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 4 và lớn hơn ngưỡng 3;

(v) Điểm 1 giả dụ giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của chỉtiêu to hơn ngưỡng 4.

d) những ngưỡng 1, ngưỡng 2, ngưỡng 3 vàngưỡng 4 của từng tiêu chí định lượng áp dụng so với từng team đồng hạng được quyđịnh tại Điều 14 Thông bốn này.

đ)15 Trường hợp Tổng thu nhậphoạt động có giá trị âm khi xác minh chỉ tiêu định lượng chế độ tại khoản 1 Điều9, lợi nhuận trước thuế với Vốn chủ sở hữu bình quân có quý hiếm âm khi xác định chỉtiêu định lượng pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 10 thì mức điểm của từng chỉ tiêuđịnh lượng này bằng 1.

2. Điểm của tập thể nhóm chỉ tiêu định lượng tạitừng tiêu chuẩn được xác minh bằng tổng điểm của từng tiêu chuẩn định lượng sau khinhân cùng với trọng số của từng chỉ tiêu định lượng. Trọng số của từng tiêu chuẩn địnhlượng áp dụng so với từng team đồng hạng được khí cụ tại Điều 15 Thông tứ này.

3.16 (Được kho bãi bỏ)

Điều 14. Ngưỡng tính điểmtừng tiêu chuẩn định lượng

Các ngưỡng 1, ngưỡng 2, ngưỡng 3 cùng ngưỡng4 của từng tiêu chuẩn định lượng theo từng đội đồng hạng được xác định rõ ràng nhưsau:

STT

Tiêu chí/chỉ tiêu

Đơn vị tính

Ngưỡng

Ngưỡng 1

Ngưỡng 2

Ngưỡng 3

Ngưỡng 4

1

VỐN (C)

 

 

 

 

 

1.117

Tỷ lệ bình an vốn (không bao gồm trường hợp triển khai theo điều khoản tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN)

%

Chỉ tiêu định lượng có mức giá trị càng phệ thì mức độ rủi ro khủng hoảng càng giảm

Ngân hàng thương mại dịch vụ có đồ sộ lớn

 

15,00

12,00

8,00

5,00

Ngân hàng dịch vụ thương mại có quy mô nhỏ

 

15,00

12,00

8,00

5,00

Chi nhánh bank nước ngoài

 

15,00

12,00

8,00

5,00

Công ty tài chính

 

20,00

16,00

9,00

6,00

Công ty cho mướn tài chính

 

20,00

16,00

9,00

6,00

Ngân hàng hợp tác xã

 

15,00

12,00

9,00

5,00

1.1.a18

Tỷ lệ an ninh vốn (thực hiện nay theo nguyên tắc tại Thông bốn số 41/2016/TT-NHNN)

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng mập thì mức độ rủi ro càng giảm

Ngân hàng dịch vụ thương mại có đồ sộ lớn

 

11,00

9,00

7,00

5,00

Ngân hàng thương mại dịch vụ có quy mô nhỏ

 

11,00

9,00

7,00

5,00

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

15,00

12,00

8,00

5,00

1.219

Tỷ lệ bình an vốn cung cấp 1 (không bao hàm trường hợp thực hiện theo công cụ tại Thông bốn số 41/2016/TT-NHNN)

%

Chỉ tiêu định lượng có mức giá trị càng béo thì mức độ khủng hoảng rủi ro càng giảm

Ngân hàng thương mại dịch vụ có quy mô lớn

 

12,00

10,00

7,00

4,00

Ngân hàng thương mại có đồ sộ nhỏ

 

12,00

10,00

7,00

4,00

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

12,00

10,00

7,00

4,00

Công ty tài chính

 

19,00

15,00

8,00

5,00

Công ty cho thuê tài chính

 

19,00

15,00

8,00

5,00

Ngân hàng bắt tay hợp tác xã

 

12,00

10,00

7,00

4,00

1.2.a20

Tỷ lệ bình yên vốn cấp 1 (thực hiện tại theo chế độ tại Thông bốn số 41/2016/TT-NHNN)

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng béo thì mức độ rủi ro càng giảm

Ngân hàng thương mại dịch vụ có quy mô lớn

 

8,50

7,00

5,50

4,00

Ngân hàng thương mại dịch vụ có quy mô nhỏ

 

8,50

7,00

5,50

4,00

Chi nhánh bank nước ngoài

 

12,00

10,00

7,00

4,00

2

CHẤT LUỢNG TÀI SẢN (A)

 

 

 

 

 

2.121

Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán ra cho VAMC chưa cách xử trí được với nợ cơ cấu tiềm ẩn thay đổi nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm những khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa cách xử lý được

%

Chỉ tiêu định lượng có mức giá trị càng bự thì nấc độ khủng hoảng rủi ro càng tăng

Ngân hàng thương mại có đồ sộ lớn

 

2,00

3,00

5,00

7,00

Ngân hàng thương mại dịch vụ có quy mô nhỏ

 

2,00

3,00

5,00

7,00

Chi nhánh bank nước ngoài

 

2,00

3,00

5,00

7,00

Công ty tài chính

 

2,00

4,00

6,00

8,00

Công ty thuê mướn tài chính

 

2,00

3,00

5,00

7,00

Ngân hàng bắt tay hợp tác xã

 

2,00

3,00

5,00

7,00

2.222

Tỷ lệ nợ nhóm 2 so với tổng nợ

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng khủng thì mức độ khủng hoảng càng tăng

Ngân hàng thương mại dịch vụ có quy mô lớn

 

2,50

4,00

5,50

7,00

Ngân hàng dịch vụ thương mại có quy mô nhỏ

 

2,50

4,00

5,50

7,00

Chi nhánh bank nước ngoài

 

2,50

4,00

5,50

7,00

Công ty tài chính

 

2,50

5,00

6,00

8,00

Công ty dịch vụ cho thuê tài chính

 

2,50

4,00

5,50

7,00

Ngân hàng hợp tác ký kết xã

 

2,50

4,00

5,50

7,00

2.3

Tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng của các quý khách có dư nợ cấp tín dụng lớn so với dư nợ cấp tín dụng so với tổ chức gớm tế, cá nhân

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì nút độ khủng hoảng càng tăng

Ngân hàng thương mại có đồ sộ lớn

 

10,00

15,00

20,00

25,00

Ngân hàng thương mại có đồ sộ nhỏ

 

10,00

20,00

30,00

40,00

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

10,00

20,00

30,00

40,00

Ngân hàng hợp tác xã

 

5,00

10,00

15,00

20,00

2.4

Tỷ lệ nợ và khẳng định ngoại bảng từ team 3 mang đến nhóm 5 đối với tổng nợ với các cam kết ngoại bảng từ đội 1 cho nhóm 5

%

Chỉ tiêu định lượng có mức giá trị càng lớn thì nút độ rủi ro càng tăng

Ngân hàng dịch vụ thương mại có quy mô lớn

 

1,00

2,00

3,00

5,00

Ngân hàng dịch vụ thương mại có đồ sộ nhỏ

 

1,50

2,50

3,50

7,00

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

1,00

2,50

3,50

7,00

Công ty tài chính

 

1,00

3,00

5,00

8,00

Công ty dịch vụ thuê mướn tài chính

 

1,00

2,50

4,00

7,00

Ngân hàng hợp tác xã

 

1,00

2,50

3,50

7,00

2.523

(Được bãi bỏ)

2.6

Tỷ lệ dự trữ rủi ro thị trường chứng khoán kinh doanh, bệnh khoán đầu tư chi tiêu (không bao gồm dự phòng khủng hoảng đã trích lập liên quan đến trái phiếu đặc trưng khi cung cấp nợ mang đến VAMC) so với tổng số dư kinh doanh thị trường chứng khoán kinh doanh, triệu chứng khoán đầu tư (không bao hàm số dư trái phiếu đặc trưng khi chào bán nợ mang lại VAMC)

%

Chỉ tiêu định lượng có mức giá trị càng bự thì mức độ rủi ro càng cao

Ngân hàng thương mại có bài bản lớn

 

3,00

5,00

10,00

15,00

Ngân hàng thương mại dịch vụ có đồ sộ nhỏ

 

5,00

7,00

12,00

17,00

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

5,00

7,00

12,00

17,00

Công ty tài chính

 

5,00

7,00

12,00

17,00

Ngân hàng hợp tác ký kết xã

 

2,00

5,00

7,00

10,00

2.724

Tỷ lệ dư nợ tín dụng thanh toán để đầu tư, kinh doanh bất động sản đối với tổng dư nợ tín dụng (không bao gồm dư nợ tín dụng so với tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế khác)

%

Chỉ tiêu định lượng có mức giá trị càng lớn thì nút độ khủng hoảng rủi ro càng tăng

Ngân hàng dịch vụ thương mại có đồ sộ lớn

 

5,00

10,00

15,00

20,00

Ngân hàng dịch vụ thương mại có bài bản nhỏ

 

5,00

10,00

15,00

20,00

Công ty tài chính

 

4,00

8,00

12,00

16,00

Ngân hàng hợp tác ký kết xã

 

2,00

4,00

7,00

10,00

3

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (M)

 

 

 

 

 

3.1

Tỷ lệ giá thành hoạt rượu cồn so cùng với tổng thu nhập hoạt động

%

Chỉ tiêu định lượng có mức giá trị càng khủng thì nút độ khủng hoảng rủi ro càng cao

Ngân hàng thương mại dịch vụ có bài bản lớn

 

35,00

45,00

50,00

60,00

Ngân hàng thương mại dịch vụ có bài bản nhỏ

 

40,00

50,00

60,00

70,00

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

40,00

50,00

60,00

70,00

Công ty tài chính

 

25,00

35,00

45,00

55,00

Công ty cho thuê tài chính

 

25,00

35,00

45,00

55,00

Ngân hàng hợp tác xã

 

40,00

50,00

60,00

70,00

4

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG marketing (E)

 

 

 

 

 

4.1

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ download bình quân

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng khủng thì mức độ rủi ro khủng hoảng càng thấp

Ngân hàng thương mại có bài bản lớn

 

15,00

13,00

10,00

8,00

Ngân hàng thương mại dịch vụ có quy mô nhỏ

 

14,00

12,00

8,00

6,00

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

14,00

12,00

8,00

6,00

Công ty tài chính

 

30,00

20,00

15,00

10,00

Công ty dịch vụ thuê mướn tài chính

 

14,00

12,00

8,00

6,00

Ngân hàng hợp tác và ký kết xã

 

5,00

4,00

3,00

2,00

4.2

Tỷ lệ lợi tức đầu tư trước thuế đối với tổng gia sản bình quân

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng phệ thì nút độ khủng hoảng rủi ro càng thấp

Ngân hàng dịch vụ thương mại có đồ sộ lớn

 

1,50

1,10

0,80

0,60

Ngân hàng thương mại có bài bản nhỏ

 

1,30

1,00

0,70

0,50

Chi nhánh bank nước ngoài

 

1,30

1,00

0,70

0,50

Công ty tài chính

 

5,00

4,00

3,00

2,00

Công ty dịch vụ cho thuê tài chính

 

4,00

3,00

2,00

1,00

Ngân hàng bắt tay hợp tác xã

 

1,00

0,70

0,40

0,20

4.3

Thu nhập lãi cận biên (NIM)

%

Chỉ tiêu định lượng có mức giá trị càng to thì mức độ khủng hoảng rủi ro càng thấp

Ngân hàng thương mại có quy mô lớn

 

3,00

2,50

2,00

1,50

Ngân hàng dịch vụ thương mại có đồ sộ nhỏ

 

2,80

2,40

1,90

1,40

Chi nhánh bank nước ngoài

 

2,80

2,40

1,90

1,40

Công ty tài chính

 

20,00

15,00

10,00

5,00

Công ty dịch vụ thuê mướn tài chính

 

8,00

5,00

3,50

2,00

Ngân hàng hợp tác và ký kết xã

 

2,40

2,00

1,60

1,20

4.4

Số ngày lãi buộc phải thu

ngày

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì nút độ khủng hoảng càng cao

Ngân hàng dịch vụ thương mại có đồ sộ lớn

 

55,00

70,00

85,00

95,00

Ngân hàng dịch vụ thương mại có bài bản nhỏ

 

60,00

75,00

90,00

100,00

Chi nhánh bank nước ngoài

 

60,00

75,00

90,00

100,00

Công ty tài chính

 

20,00

25,00

35,00

50,00

Công ty cho mướn tài chính

 

25,00

30,00

40,00

55,00

Ngân hàng hợp tác xã

 

60,00

75,00

90,00

100,00

5

KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L)

 

 

 

 

 

5.1

Tỷ lệ gia sản có tính thanh khoản cao bình quân so cùng với tổng tài sản bình quân

%

Chỉ tiêu định lượng có mức giá trị càng to thì nút độ rủi ro càng thấp

Ngân hàng thương mại có bài bản lớn

 

20,00

15,00

9,00

5,00

Ngân hàng dịch vụ thương mại có đồ sộ nhỏ

 

18,00

14,00

8,00

4,00

Chi nhánh bank nước ngoài

 

25,00

20,00

15,00

10,00

Công ty tài chính

 

20,00

15,00

10,00

5,00

Công ty thuê mướn tài chính

 

18,00

14,00

8,00

5,00

Ngân hàng hợp tác ký kết xã

 

16,00

13,00

8,00

4,00

5.2

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung với dài hạn

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng khủng thì mức độ rủi ro khủng hoảng càng cao

Ngân hàng thương mại dịch vụ có đồ sộ lớn

 

25,00

30,00

35,00

40,00

Ngân hàng dịch vụ thương mại có quy mô nhỏ

 

30,00

35,00

40,00

45,00

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

30,00

35,00

40,00

45,00

Công ty tài chính

 

40,00

70,00

90,00

100,00

Công ty dịch vụ cho thuê tài chính

 

40,00

70,00

90,00

100,00

Ngân hàng hợp tác và ký kết xã

 

30,00

35,00

40,00

45,00

5.3

Tỷ lệ dư nợ cho vay vốn so với tổng tiền gửi

%

Chỉ tiêu định lượng có mức giá trị càng lớn thì mức độ khủng hoảng rủi ro càng cao

Ngân hàng dịch vụ thương mại có đồ sộ lớn

 

70,00

80,00

90,00

95,00

Ngân hàng thương mại có đồ sộ nhỏ

 

60,00

70,00

80,00

90,00

Chi nhánh bank nước ngoài

 

70,00

80,00

90,00

95,00

Ngân hàng hợp tác xã

 

60,00

70,00

80,00

90,00

5.4

Tỷ lệ chi phí gửi của người sử dụng có số dư chi phí gửi khủng so với tổng tiền gửi

%

Chỉ tiêu định lượng có mức giá trị càng khủng thì mức độ rủi ro khủng hoảng càng cao

Ngân hàng thương mại dịch vụ có đồ sộ lớn

 

5,00

10,00

13,00

18,00

Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ

 

7,00

12,00

15,00

20,00

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

30,00

40,00

50,00

60,00

Ngân hàng hợp tác xã

 

7,00

12,00

15,00

20,00

6

MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG (S)

 

 

 

 

 

6.1

Tỷ lệ tổng trạng thái nước ngoài tệ đối với vốn tự tất cả riêng lẻ bình quân

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng tiệm cận 0 càng tốt

Ngân hàng dịch vụ thương mại có đồ sộ lớn

 

10,00

15,00

20,00

25,00

Ngân hàng thương mại có đồ sộ nhỏ

 

10,00

15,00

20,00

25,00

Chi nhánh bank nước ngoài

 

10,00

15,00

20,00

25,00

6.2

Tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm lãi vay và nợ nên trả nhạy cảm lãi vay so cùng với Vốn nhà sở hữu

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng tiệm cận 0 càng tốt

Ngân hàng dịch vụ thương mại có bài bản lớn

 

50,00

65,00

80,00

95,00

Ngân hàng dịch vụ thương mại có quy mô nhỏ

 

55,00

70,00

85,00

100,00

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài