Từ Vựng Tiếng Anh Về Điện Thoại

Ngày nay thuật ngữ “điện thoại thông minh, Smartphone” đã mất xa lạ so với mỗi bọn chúng ta, nhưng chắc rằng không đề nghị bạn nào thì cũng biết những từ vựng giờ Anh về điện thoại cảm ứng di động. 

*
*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về điện thoại thông minh di động

Các thành phần của điện thoại cảm ứng thông minh di cồn và phụ kiện smartphone di động

Battery charger./ˈbætəri ˈʧɑːʤə/ sạc năng lượng điện thoại

Cable /ˈkeɪbl/ cáp

Contacts /ˈkɒntækts/ : danh bạ

Cover /ˈkʌvə/: ốp năng lượng điện thoại

Earphone earphones; /ɪəfəʊn; ˈɪəfəʊnz/

Keyboard /ˈkiːbɔːd/ phím

Portable Chargers /ˈpɔːtəbl ˈʧɑːʤəz/ sạc pin dự phòng

Screen Protectors: bảo vệ màn hình

Selfie Sticks /ˈsɛlfi stɪks/: gậy chụp hình ảnh “tự sướng”

Signal /ˈsɪgnl/: tín hiệu

The headset /ðə ˈhɛdsɛt/ tai nghe

The hold button /ðə həʊld ˈbʌtn/: nút giữ cuộc gọi

The microphone /ðə ˈmaɪkrəfəʊn/ mic

The mute button /ðə mjuːt ˈbʌtn/ nút tắt tiếng

The redial button /ðə ˌriːˈdaɪəl ˈbʌtn/ nút điện thoại tư vấn lại

Từ vựng giờ Anh về điện thoại cảm ứng thông minh di động và phụ kiện

Các cuộc gọi smartphone di động

business hotline /ˈbɪznɪs kɔːl/ cuộc điện thoại tư vấn công việc

conference điện thoại tư vấn /kɒnfərəns kɔːl/ điện thoại thông minh hội nghị/ hội thảo

dial-direct hotline ˈdaɪəl-dɪˈrɛkt kɔːl/ cuộc hotline quay số trực tiếp

incoming hotline ˈɪnˌkʌmɪŋ kɔːl/ cuộc gọi đến

international điện thoại tư vấn ɪntə(ː)ˈnæʃənl kɔːl/ cuộc gọi quốc tế

local call ˈləʊkəl kɔːl/ cuộc điện thoại tư vấn nội mạng/nội bộ/ nội địa

long-distance gọi ˈlɒŋˈdɪstəns kɔːl/ cuộc hotline đường dài

operator-assisted call ˈɒpəreɪtər-əˈsɪstɪd kɔːl/ cuộc gọi cung ứng tổng đài

outgoing call aʊtˈgəʊɪŋ kɔːl/ cuộc hotline đi

overseas call; əʊvəˈsiːz kɔːl/ cuộc điện thoại tư vấn quốc tế

telephone call; ˈtɛlɪfəʊn kɔːl cuộc hotline điện thoại

telephone message tɛlɪfəʊn ˈmɛsɪʤ/ tin nhắn điện thoại

Wake-up call. Weɪk-ʌp kɔːl/ cuộc gọi đánh thức

Các cấu trúc cần thiết trong giao tiếp điện thoại cảm ứng di động

busy signal; The line is busy: biểu hiện bận, con đường dây bận, máy bận.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về điện thoại

by phone; on the phone; over the phone: qua năng lượng điện thoại, trên điện thoại

there is no answer: không tồn tại người nhấc máy

to answer the phone: trả lời/nhấc máy năng lượng điện thoại

to hotline back: call lại

to điện thoại tư vấn someone at 888-4567: điện thoại tư vấn cho ai đó vào số

to điện thoại tư vấn someone on the phone: gọi smartphone cho ai đó

to connect khổng lồ / with someone: kết nối đến/với ai đó

to dial the number: xoay số

to hang up; to hang up the receiver: gác máy

to hold, to lớn hold on, to hold the line: chờ/giữ máy

to leave a message: đê lại lời nhắn

to make a phone call: điện thoại tư vấn điện thoại

to pick up the phone; lớn pick up the receiver: nhấc máy, nhấc năng lượng điện thoại

to press the redial button: nhấn/bấm nút hotline lại

to put through: kết nối/thông qua

to speak / khổng lồ talk on the phone: mô tả điện thoại

to speak khổng lồ / with someone by phone

to đứng top up your phone: hấp thụ thẻ năng lượng điện thoại

Mẫu câu sử dụng từ vựng giờ Anh về điện thoại cảm ứng thông minh di động

Từ vựng giờ Anh về điện thoại cảm ứng thông minh di động 

Call me at 444-1235, please: Hãy gọi mình qua số 444-1235 nhé.

Could I speak to lớn Mr. X, please? Làm ơn đến tôi gặp/nói chăm với Mr. X.

He hung up the telephone: Anh ấy vẫn gác máy

He is talking on another phone now: Giờ anh ấy đang thì thầm điện thoại

Hold on, I’m putting you through: Giữ đồ vật nhé, tôi sẽ liên kết cho bạn.

Hold on, please. I’ll see if he is here: Làm ơn duy trì máy, tôi vẫn xem liệu anh ấy có ở chỗ này không.

Xem thêm: Xem Phim Lấy Chồng Người Ta Full Hd, Phim Lấy Chồng Người Ta

I have lớn make a phone call: Tôi nên gọi một cuộc năng lượng điện thoại.

My phone was disconnected yesterday: Ngày hôm qua điện thoại cảm ứng thông minh của tôi bị mất tín hiệu.

She is always on the phone: Cô ấy cơ hội nào cũng có thể có điện thoại.

She put me on hold while she spoke khổng lồ her manager: Cô ấy giữ lại cuộc call khi cô ấy thì thầm với sếp.