Thùng bia tiếng anh là gì

      8
The Augustiner brewery is the only Munich brewery that still delivers the beer in wooden barrels to the Oktoberfest.

Bạn đang xem: Thùng bia tiếng anh là gì


Ví dụ cho các tài sản đó bao gồm thùng bia, container trung gian (IBC) được sử dụng trong số ngành công nghiệp thực phẩm cùng hóa chất, giá chỉ đỡ mang đến các bộ phận thủy tinh cùng ô tô, lắp thêm tải đơn vị (ULD) được thực hiện trong ngành sản phẩm không.
Examples for such assets include beer kegs, intermediate bulk containers (IBCs) used in the food and chemical industries, racks for glass and automotive parts, unit load devices (ULDs) used in the airline industry.
Chuyện thường xảy ra là vào trong ngày lãnh lương một nhóm bầy ông họp nhau lại và mua vài thùng bia, mỗi thùng 24 chai.
Typically, on payday a group of men will get together & purchase several cartons of beer, each containing 24 bottles.
Sau lúc uống vài ly bia , chúng tôi đã tìm loại một cái thùng đựng sơn đỏ , trèo lên dòng thùng nước cao ở vị trí trung tâm thị trấn , với đã viết lên mẫu thùng dòng chữ đỏ chói " cảnh sát trưởng Brown là 1 tên khốn " .
After drinking a few beers , we found a can of red paint , climbed the tall water tank in the middle of town , và wrote , on the tank , in bright red letters : Sheriff Brown is an s.o.b .
Tôi mang phần lớn chai bia Bud vào thùng rác rến tái chế cạnh nhà nhằm xe và quẳng vỏ hộp bánh pizza vào thùng rác rến ở ngoài nhà.
I carry the Bud bottles out to lớn the recycle bucket by the garage & throw away the pizza box in the outside garbage can.

Xem thêm: Tiểu Sử Tik Tok Nguyễn Văn Giàu (@Vangiau, Tiktok Chính Thức Của Nguyễn Văn Giàu (@Vangiau


Ngày nay, mỗi năm khách tiệc tùng đều hồi hộp chờ xem tín đồ thị trưởng đề xuất cần từng nào nhát búa gỗ nhằm khui được thùng bia đầu tiên.
Every year, visitors eagerly await to see how many strokes the mayor needs to use before the first beer flows.
Trong lúc quay phim sinh sống Tikal, đoàn có tác dụng phim đã cho những người dân địa phương sáu thùng bia nhằm họ trông hộ trang bị máy ảnh trong vài ba ngày.
While filming in Tikal, the crew paid locals with a six pack of beer khổng lồ watch over the camera equipment for several days.
Sau khi những chủ lều về mang đến nơi, thị trưởng thành và cứng cáp phố đang khui thùng bia thứ nhất vào thời điểm 12 giờ trong lều Schottenhamel (xem O’zapft is!), chấp thuận khai mạc lễ hội.
After the parade of the restaurateurs on carriages from downtown to the festival grounds, at exactly 12:00 clock the lord mayor opens the first beer barrel in the Schottenhammel tent.
Tại Lưỡng Hà, chứng cứ nhiều năm nhất về bia biết tới bức vẽ 6.000 năm tuổi của người Sumeria diễn đạt những tín đồ đang uống một thứ đồ dùng uống bằng những cần hút bởi sậy từ bỏ thùng công cộng.
In Mesopotamia, the oldest evidence of beer is believed lớn be a 6,000-year-old Sumerian tablet depicting people drinking a beverage through reed straws from a communal bowl.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M