Giải bài tập sgk môn hóa học lớp 10

      32

Giải bài tập trang 13, 14 bài 2: phân tử nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: yếu tố hoá học là phần lớn nguyên tử bao gồm cùng...

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk môn hóa học lớp 10


Bài 1 trang 13 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố hoá học là đông đảo nguyên tử tất cả cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron và số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học tập 10

 Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một thành phần hoá học vày nó mang lại biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A với số hiệu nguyên tử z.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học 10

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% với
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Xem thêm: Apax Leaders Số 10 Trần Phú Hà Đông Hà Nội, Apax Leaders Số 10 Trần Phú

Bài 4 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hãy xác minh diện tích phân tử nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các thành phần sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học 10

Đồng có hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là yếu tố % của đồng vị 65Cu. Ta gồm :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy yếu tắc 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10

Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi tất cả bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng nội địa chỉ có đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho khối lượng riêng của nước là một trong g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> cân nặng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H tất cả trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học 10

Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi nhiều loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong các thành phần hỗn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi tất cả một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Bài 8 trang 14 sgk hoá học tập 10

Agon tách bóc ra từ bầu không khí là láo hợp bố đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở đk tiêu chuẩn.