Chú đại bi tiếng việt chữ to

      30

Chú đại bi phía trong Kinh Đại bi trọng tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô trinh nữ đại bi, thần chú cứu vãn khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh rất Lạc. Thần chú này vị Quan nỗ lực Âm tình nhân tát nói. Muốn trì chú này thì đề xuất phát tình nhân đề tâm, kính duy trì trai giới, tâm luôn luôn bình đẳng với tất cả loài và cần trì tụng liên tục.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng việt chữ to

Bài Tụng Chú Đại Bi của Thầy ưa thích Trí Hòa


http://reciclage.org/wp-content/uploads/2020/04/Chu-Dai-Bi-Thich-Tri-Hoa.mp3

Bài Tụng Chú Đại Bi Của Thầy say mê Trí Thoát

http://reciclage.org/wp-content/uploads/2021/01/chu-dai-bi-thich-tri-thoat.mp3

Lời bài bác chú đại bi 5 biến

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ thẹn Đại-bi trung tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phát duệ, số đát mãng cầu đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phân phát xà domain authority đế, ma ha vạc xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô tô rô, bồ đề dạ, người thương đề dạ, ý trung nhân đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị dung nhan ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha. O

Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì trở nên cuối cùng)

Xem cùng nghe đoạn clip đọc chú đại bi 5 tất cả chữ to đọc dễ dàng theo.

*
*

84 câu chú đọc dễ dàng trong chú đại bi.

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da2. Nam tế bào a rị daBà lô yết đế thước chén bát ra daBồ Đề tát đỏa bà daMa ha tát đỏa bà daMa ha mũ chào mào ni ca daÁnTát bàn ra phát duệSố đát na đát tỏaNam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị daBà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bàNam mô na ra cẩn trìHê rị, ma ha bàn đa sa mếTát bà a tha đậu du bằngA thệ dựngTát bà tát đa (Na ma bà tát đa)Na ma bà dàMa vạc đạt đậu đát điệt thaÁn. A bà lô hêLô ca đếCa ra đếDi hê rịMa ha ý trung nhân đề tát đỏaTát bà tát bàMa ra ma raMa hê ma hê rị đà dựngCu lô cu lô yết môngĐộ lô độ lô vạc xà domain authority đếMa ha vạc xà da đếĐà ra đà raĐịa rị niThất Phật ra daGiá ra giá raMạ mạ phân phát ma raMục đế lệY hê di hêThất na thất naA Ra sâm Phật ra xá lợiPhạt sa phát sâmPhật ra xá daHô lô hô lô ma raHô lô hô lô hê rịTa ra ta raTất rị vớ rịTô rô tô rôBồ Đề dạ người thương Đề dạBồ đà dạ tình nhân đà dạDi đế rị dạNa ra cẩn trìĐịa rị nhan sắc ni naBa dạ ma naTa bà haTất đà dạTa bà haMa ha tất đà dạTa bà haTất đà du nghệThất bàn ra dạTa bà haNa ra cẩn trìTa bà haMa ra mãng cầu raTa bà haTất ra tăng a mục khê daTa bà haTa bà ma ha a tất đà dạTa bà haGiả kiết ra a tất đà dạTa bà haBa đà ma kiết vớ đà dạTa bà haNa ra cẩn trì bàn đà ra dạTa bà haMa bà rị chiến hạ yết ra dạTa bà haNam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ daNam mô a rị daBà lô kiết đếThước bàn ra dạTa bà haÁn. Tất năng lượng điện đôMạn đà raBạt đà giaTa bà ha.

Chú đại bi bằng tiếng phạn

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha basham prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

84 Câu chú tiếng Phạn (Sanskrit)

1. Namah Ratnatrayaya.2. Namo Arya-3. VaLokitesvaraya.4. Bodhisattvaya5. Mahasattvaya.6. Mahakaruniakaya.7. Om.8. Sarva Rabhaye.9. Sudhanadasya.10.Namo Skrtva i Mom Arya-11.Valokitesvara Ramdhava.12.Namo Narakindi.13.Herimaha Vadhasame.14.Sarva Atha. Dusubhum.15.Ajeyam.16.Sarva Sadha. (Nama vasatva)17.Namo Vaga.18.Mavadudhu. Tadyatha.19.Om. Avaloki.20.Lokate.21.Karate.22.Ehre.23.Mahabodhisattva.24.Sarva Sarva.25.Mala Mala26.Mahe Mahredhayam.27.Kuru Kuru Karmam.28.Dhuru Dhuru Vajayate.29.Maha Vajayate.30.Dhara Dhara.31.Dhirini.32.Svaraya.33.Cala Cala.34.Mamavamara.35.Muktele.36.Ehe Ehe.37.Cinda Cinda.38.Arsam Pracali.39.Vasa Vasam40.Prasaya.41.Huru Huru Mara.42.Huru Huru Hri.43.Sara Sara.44.Siri Siri.45.Suru Suru.46.Bodhiya Bodhiya.47.Bodhaya Bodhaya.48.Maitriya.49.Narakindi.50.Dharsinina.51.Payamana.52.Svaha.53.Siddhaya.54.Svaha.55.Maha Siddhaya.56.Svaha.57.Siddhayoge58.Svaraya.59.Svaha.60.Narakindi61.Svaha.62.Maranara.63.Svaha.64.Sirasam Amukhaya.65.Svaha.66.Sarva Maha Asiddhaya67.Svaha.68.Cakra Asiddhaya.69.Svaha.70.Padmakastaya.71.Svaha.72.Narakindi Vagaraya.73.Svaha74.Mavari Samkraya.75.Svaha.76.Namah Ratnatrayaya.77.Namo Arya-78.Valokites-79.Varaya80.Svaha81.Om. Siddhyantu82.Mantra83.Padaya.84.Svaha.

***Namo Aryavalokitesvaraya Bodhisattvaya.***

Ý NGHĨA THẦN CHÚ ĐẠI BI

Thời Phật còn trên thế, nghỉ ngơi núi nhân tình đà lặc ca, tại đạo tràng Bảo trang nghiêm thẳng hàng tam thừa chén bộ với chư thần vân tập đông đủ, ngài Quán nạm âm kín đáo phóng hào quang soi khắp mười phương quốc độ, Ngài chấp tay bạch rằng:

” Bạch Đức nỗ lực Tôn, con bao gồm thần chú kín đáo muốn nói mang đến mọi fan biết để trì tụng đến thân tâm được an lạc, không tật bệnh, sống lâu các phước lộc. Thần chú này có công năng dứt trừ những tội ác với cầu mong muốn gì thì suôn sẻ muốn.”

Đức Phật đồng ý cho ngài Quán cố kỉnh âm được trình bày thần chú của mình. Ngài bạch Phật rằng:

“Thời vượt khứ trải qua vô lượng ức kiếp gồm đức Phật xuất thế, hiệu Thiện quang đãng vương Tịnh trú Như lai, vì con mà nói thần chú Đại bi. Thuở ấy, nhỏ đang ở quả vị sơ địa nhưng một lần nghe thần chú Đại bi, nhỏ liền đạt đến quả vị thiết bị tám. Con phát đại nguyện: “Nếu thần chú này tạo nên chúng sanh đời sau gồm sự công dụng to phệ thì phải khiến thân con gồm ngàn cánh tay cùng ngàn bé mắt”.

Nguyện bởi thế rồi, quả thực thân con có ngàn cánh tay với ngàn bé mắt, tha thứ vang động. Các đức Phật phóng hào quang chiếu chỗ thân con. Hào quang thuộc chiếu vô biên núm giới.

Con lại nguyện: “Nếu có tín đồ nào tụng thần chú này năm lần thì trừ được những tội nặng của tương đối nhiều đời kiếp trong khoảng luân hồi sanh tử. Và fan ấy lúc thân mạng sắp mất được mười phương chư Phật đưa tay thọ ký kết cho bọn họ sanh về cõi nước Tịnh độ”.

Con thề rằng: “Nếu bạn tụng thần chú Đại bi nhưng bị đọa lạc vào ba đường dữ, không sanh về cõi nước của đức Phật, ko được vô lượng tam muội biện tài và số đông sự mong nguyện không như ý ao ước thì không xứng danh để điện thoại tư vấn thần chú Đại bi”.

Ngoại trừ số đông hạng tín đồ trì tụng thần chú này nhưng mà tâm không có thiện hảo, cứ độc ác, không khẩn thiết chí thành, chỉ gồm một chút nghi ngờ là ko hiệu nghiệm.

Nếu có những người đã từng phạm mười trọng tội và gây ra năm thứ nghịch chướng lớn lớn, bỏ báng Phật pháp, phá giới cấm, làm những điều nhơ bẩn bẩn trải qua không ít đời những kiếp, dầu có chạm mặt Phật xuất cố gắng mà không chịu đựng sám hối hận chừa bỏ những tội ác, một lượt chí thành ko mảy may nghi ngờ mà tụng thần chú Đại bi này là từng nào tội lỗi đã tạo thành trong vượt khứ đầy đủ được kết thúc trừ hết.

Nếu gồm ai chạm chán các sự rủi ro khủng hoảng tai nạn khốn khổ nhưng tụng Đại bi thần chú đa số được thoát khỏi một biện pháp dễ dàng.

Nếu người tụng Đại bi thần chú để ước nguyện, kết luận cầu nguyện gì đầy đủ được như ý.

Kinh Lăng Nghiêm dạy dỗ rằng: Thần chú bí mật của chư Phật, chỉ tất cả Phật với Phật new biết mà thôi, còn hình như không ai có thể hiểu được dù rằng có đạt đến vị thế thánh hiền đi nữa. Dẫu vậy rất hiệu nghiệm, có công năng làm tiêu mất tội nghiệp cùng chóng đạt mang đến quả vị giải thoát, cho đông đảo ai thật tâm trì tụng.

Thần chú là 1 trong ấn chư Phật tương truyền cần thiết diễn giải, chỉ gồm tín chổ chính giữa đọc tụng hoặc thì thầm niệm là bao gồm sự linh giác hiệu nghiệm tột bực.

Bát nhã kinh dạy rằng: Thần chú là liều dung dịch hay, là nước cam lồ ảo diệu trị lành các thứ bệnh tình của mọi người. Ví như ai chuyên trì tụng đã thường được an lạc.

Trong cam kết thủ kinh, đức Như Lai dạy có năm tạng: tởm tạng, phương pháp tạng, Luận tạng, bát nhã tạng, cùng Thần chú tạng. Mà kết quả nhất, chóng an lạc giải thoát nhất là tụng Thần chú.

Qua các lời người yêu tát Quán cố âm bạch Phật và những kinh dạy trên thì cụ thể thần chú này thừa diệu dụng, rất rất đáng được đến mọi người hành trì.

Kinh chú của Phật, toàn bộ mọi fan đều có thể trì tụng, nhưng mong được lợi lạc trong những lúc tụng khiếp trì chú, fan Phật tử hãy nỗ lực giữ gìn thân, miệng và ý của chính bản thân mình được vào sạch, siêng năng ăn uống chay, giữ giới. Phật dạy: làm các việc tía thí, phóng sanh, ngừng điều ác, thao tác làm việc thiện, thì mới được hiệu quả tốt đẹp.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

Tịnh pháp giới chơn ngôn:

An lam tóa ha (7 lần)

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:

An ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ đạt

ma ta phạ bà phạ thuật độ hám (3 lần)

Kính lạy đức cụ tôn,

Quy y các Phật đà,

Nay nhỏ phát đại nguyện

Trì tụng chú Đại bi,

Trên trả tư ơn nặng,

Dưới giúp bố đường khổ.

Những fan thấy, nghe được

Đều phát trung tâm bồ-đề,

Thực hành hạnh trí huệ,

Tập hợp những phước đức

Báo thân này kết thúc,

Đồng sanh cõi cực lạc.

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

Phật pháp giỏi diệu,

Cực kỳ cao xa,

Trăm ngàn vạn kiếp

Khó mà gặp được.

Nay con thấy nghe,

Lại được thọ trì

Nguyện cầu thấu hiểu

Ý thiệt của Phật.

Kính nghe

Đấng viên thông giáo chủ,

Vẻ tự ái trăng tròn.

Hầu Di Đà địa điểm Cực lạc phương Tây,

Giúp ưng ý Ca cõi Ta bà uế trược.

Ở trên núi báu lưu ly

Ngự thân sen hồng ngàn cánh,

Quá khứ là Chánh pháp minh vương,

Hiện nay là tiệm âm từ bỏ tại,

Ba mươi nhì ứng rộng độ quần sinh,

Bảy nạn, nhiều cầu, nhiều phương ứng vật.

Sức mầu thù thắng

Tán thán khôn cùng.

Ngưỡng trông đức cả tự bi

Rũ lòng yêu quý tưởng.

Hôm ni ngày … tháng … năm … Đệ tử … quy đầu Tam bảo, trì tụng chú Đại bi, hồi hướng công đức cầu nguyện (nguyện ước … ) Cúi mong muốn Phật đức từ bỏ bi cần yếu nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.

Nam tế bào Đại trường đoản cú đại bi cứu khổ cứu vãn nạn Quán-thế-âm Bồ-tát.

Xem thêm: The Witch 2 ( Sát Thủ Nhân Tạo Phần 2 ', Phim Sát Thủ Nhân Tạo

Cúi lạy tiệm âm đại bi chủ,

Nguyện lực sâu dày tướng mạo hảo thân.

Nghìn tay trang nghiêm mọi hộ trì.

Nghìn đôi mắt sáng ngời soi muôn nẻo.

Mật ngữ phô bày trong thật ngữ,

Bi chổ chính giữa khơi dậy giữa vô tâm.

Khiến con sớm trọn các mong cầu,

Vĩnh viễn diệt trừ bao tội chướng.

Long thiên thánh chúng thường gia hộ.

Trăm ngàn tam muội trọn huân tu.

Thọ trì, thân con quang minh tràng.

Thọ trì, tâm con thần thông tạng.

Rửa sạch trần lao nương biển khơi nguyện,

Siêu triệu chứng bồ đề phương tiện đi lại môn.

Con ni xưng tụng, thề quy y

Sở nguyện như lòng thảy trọn đủ.

Nam mô Đại bi Quán nỗ lực Âm,

Nguyện con chóng thông không còn thảy pháp.

Nam mô Đại bi Quán gắng Âm,

Nguyện nhỏ sớm chứng mắt trí huệ.

Nam tế bào Đại bi Quán ráng Âm,

Nguyện nhỏ chóng độ hết muôn loài.

Nam tế bào Đại bi Quán cố kỉnh Âm,

Nguyện nhỏ sớm trọn phương tiện đi lại khéo.

Nam mô Đại bi Quán cầm Âm,

Nguyện nhỏ chóng lên thuyền bát-nhã.

Nam tế bào Đại bi Quán nạm Âm,

Nguyện con sớm thừa qua bể khổ.

Nam mô Đại bi Quán cố gắng Âm,

Nguyện nhỏ chóng tròn giới định đạo.

Nam tế bào Đại bi Quán cố Âm,

Nguyện bé sớm tột đỉnh niết bàn.

Nam mô Đại bi Quán thay Âm,

Nguyện bé chóng đến nhà vô vi.

Nam tế bào Đại bi Quán chũm Âm,

Nguyện bé sớm đồng thân pháp tánh.

Nguyện bé nhìn núi đao,

Núi đao từ bỏ gãy đổ.

Nguyện nhỏ nhìn phạt dầu,

Vạc dầu tự khô cạn.

Nguyện bé nhìn địa ngục,

Địa lao tù tự tiêu diệt.

Nguyện bé nhìn ngạ quỷ,

Ngạ quỷ từ no đủ.

Nguyện bé nhìn tu la,

Ac trung tâm tự dập tắt.

Nguyện con nhìn súc sanh,

Tự bệnh thành đại trí.

Nam tế bào Đại bi hội thượng Phật, ý trung nhân tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi vai trung phong đà la ni.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước chén ra da. Tình nhân đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha mũ chào mào ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị domain authority bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát cha tát đá, na ma bà dà, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phát xà domain authority đế, ma ha phạt xa domain authority đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, vạc sa phát sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô đánh rô. Nhân tình đề dạ bồ đề dạ, người tình đà dạ ý trung nhân đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khư domain authority ta bà ha, ta bà ma ha a vớ đà dạ ta bà ha. Trả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. An tất năng lượng điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ, ta bà ha.

(Trì tụng từng nào lần tùy ý).

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời hay an lành,

Tất cả những thời phần đông an lành,

Nguyện đức trường đoản cú bi hay gia hộ.

Nguyện tiêu cha chướng, trừ phiền não,

Nguyện chơn trí huệ thường sáng tỏ,

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,

Kiếp kiếp thường xuyên tu người tình tát đạo.

Nguyện sanh rất lạc cảnh phương Tây,

Chín phẩm hoa sen là thân phụ mẹ,

Hoa nở thấy Phật, bệnh vô sanh,

Bất thối người tình tát là chúng ta hữu.

Nguyện lấy công đức này,

Hướng về mọi tất cả,

Đệ tử và bọn chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Mọi câu hỏi các bạn bình luận bên dưới để mọi người cùng xem và hiểu hết nghĩa của chú ý đại bi nhé.