Biến đổi câu trong tiếng anh

      26

Với dạng bài dùng cấu trúc viết lại câu là dạng câu hỏi thường thấy trong các bài thi. Bạn chỉ cần nắm vững các công thức cấu trúc được liệt kê dưới đây của 4Life English Center (reciclage.org) là trọn vẹn tự tin để nạm chắc đạt điểm cao trong các bài thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: Biến đổi câu trong tiếng anh

*
Cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

1. Những cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh thường gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu trong tiếng Anh có các từ, cụm từ chỉ tương khắc (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, shop chúng tôi vẫn liên tục học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh sử dụng các từ, nhiều từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to work. = Because of the rain, we can’t go to work.

(Vì trời mưa, chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng kết cấu so that cùng such that (quá … đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to lớn see it. = It is such a boring film that no one wants khổng lồ see it. (Đó là một bộ phim nhàm chán đến mức không người nào muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that với such that (quá .. Mang đến mức) dùng sửa chữa với cấu tạo too lớn (quá … đến cả không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him khổng lồ wear.

(Đôi giày này quá nhỏ dại để anh ấy có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too to (không thể) dùng sửa chữa thay thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to V = not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat khổng lồ wear that dress. = Yuri is not thin enough to lớn wear that dress.

(Yuri quá lớn để mặc mẫu váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong giờ Anh với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + to V

Ví dụ: khổng lồ live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard to live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm xúc thật khó khăn khi sống một mình ở nông thôn.)

*
Những kết cấu viết lại câu thường gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong tiếng Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không với theo áo tơi nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi không thể đi ra bên ngoài vì tôi không tồn tại tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển thay đổi câu bao gồm thì hiện tại tại kết thúc phủ định thanh lịch thì vượt khứ 1-1 (cấu trúc the last time, cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi đã không gặp anh ấy kể từ thời điểm tôi còn là 1 sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi vẫn không chạm chán Lucy kể từ khi công ty chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành sang thì quá khứ solo (dùng công ty ngữ đưa ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh và Hoai have been married for 3 years. (Minh và Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu ngơi nghỉ thì thừa khứ đối kháng sang thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã đùa guitar từ lúc lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi dùng kết cấu it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go home until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi cho đến lúc Hoa làm kết thúc mọi công việc, anh mới về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu giờ Anh với kết cấu it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Benny walks lớn school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to walk to school. (Benny mất 15 phút quốc bộ đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh hơn thành đối chiếu nhất cùng ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không chỗ nào khác bên trên trái đất có thể đẹp hơn Việt Nam.)

Chuyển thay đổi câu so sánh bằng thành so sánh hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tớ không to bằng bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to ra hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu giờ đồng hồ Anh với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa khi nào xem tập phim này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu tạo started/began quý phái thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy vẫn học / sẽ học giờ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao họ không ra ngoài đi dạo?” cô gái nói. = cô nàng đề nghị ra bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy làm việc một chút! = Còn về câu hỏi nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go khổng lồ bed. = It‘s (high/about) time you went lớn bed.

(Đã tới lúc con đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu tạo Supposed lớn V

It’s one’s duty to vì chưng something⇔ S + be + supposed to do something

Ví dụ: It’s your duty khổng lồ protect me.

↔ You are supposed khổng lồ protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu trúc would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + to V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not lớn stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi ý muốn bạn không thức khuya. = Tôi thà rằng chúng ta không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu tạo prefer và would rather

S + prefer + doing st to lớn doing st⇔ S + would rather + vày st than vày st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him. = I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

Xem thêm: Bài Hát Tháng Năm Học Trò - Tháng Năm Học Trò Mây Trắng

(Tôi thích ở nhà hơn để đi chơi với anh ấy. = Tôi thà ở nhà còn hơn đi chơi với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp chủ từ ở hai câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us to lớn sleep.

(Bố tôi đã tắt TV để cửa hàng chúng tôi có thể ngủ. = cha tôi đang tắt TV để chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để các bạn phải tức bực về điều này. = Không bổ ích gì khi bạn giận dữ về điều này.)

2. Một số cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: do you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn bao gồm biết về kết cấu ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to bởi sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã thống trị để đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: không lúc nào, chẳng khi nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vày I think she loves me

(Không cơ hội nào tôi cho rằng cô ấy yêu thương tôi)

3. Cách viết lại câu trong giờ Anh

Để viết lại câu vào một thời hạn ngắn chúng ta cần sưu tập và làm cho càng các mẫu câu càng tốt. Sau đó đọc đi phát âm lại để thuộc lòng các cấu tạo câu. Nên làm theo 4 bước sau đây để đạt được tác dụng tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu đến trước và cố gắng hiểu toàn vẹn ý của câu đó. Chăm chú đến những từ khóa, S và V. Phân tích cấu tạo được thực hiện ở câu gốc.Bước 2: lưu ý những từ mang đến trước. Đưa ra ý tưởng phát minh viết lại câu sử dụng cách khác, kết cấu khác nhưng mà vẫn duy trì được ý cục bộ của câu mang đến trước.Bước 3: Viết câu mới. Chú ý đến: nhà ngữ và đụng từ mới, thì của câu mới, chăm chú sự biến hóa của các cụm từ tương ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và kiểm soát lỗi

4. Một trong những mẹo lúc làm bài xích tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

*
Một số mẹo lúc làm bài bác tập viết lại câu trong tiếng Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là trong những bài tập giờ Anh hay thấy. Họ có một vài mẹo khi làm bài bác tập viết lại câu được nhiều người học tập tiếng Anh áp dụng như:

Dùng một cấu tạo trong tiếng Anh nhất định nào đó tương đồng về nghĩa với câu gốc.Chuyển từ thể thức chủ động sang thể thức bị động.Chuyển từ bỏ thể thức trực tiếp thanh lịch thể thức con gián tiếp.Về thì: nên viết thuộc thì với câu đã mang lại trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại đề nghị tuân theo đúng ngữ pháp của cấu trúc tiếng Anh được sử dụng. Một số cấu trúc cần xem xét là: câu bị động, è thuật, hy vọng ứih với so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi xong xuôi phải không đổi khác nghĩa so với ban đầu.Ngoài ra còn phải để ý tới câu hỏi sử dụng các liên trường đoản cú như before, after hay for, since…

5. Bài tập viết lại câu có đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used to lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from phái nam Dinh khổng lồ Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the car is thought to be abroad.It takes four hours to lớn drive from phái mạnh Dinh to lớn Ha Noi.The rain was too heavy for you lớn go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đấy là tổng hợp các cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (reciclage.org) hy vọng để giúp đỡ bạn tất cả thêm được nhiều kiến thức hay và ngã ích. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kỳ thi sắp tới tới!